تجارب هیئت مدیره

تجارب هیئت مدیره در قالب رئیس پروژه ( نماینده کارفرما ) و رئیس نظارت پروژه های مشروحه ذیل

img1
img2
img3
img4
img5