سوابق کاری

۱-اقای علی محمد جعفری مهندس مکانیک فارغ التحصیل سال ۱۳۵۵ از دانشکده صنعتی (پلی تکنیک تهران)یا ذانشگاه امیرکبیر بازنشسته شرکت گاز باسابقه۳۵ساله بعنوان مجری پروژه های احداث ونصب ایستگاه های تقویت گاز وسرپرستی نظارت.
۲-اقای جلیل محمدزاده بازنشسته شرکت گازکارشناس جوشکاری ومجری پروژه های نصب خطوط لوله وایستگاه های تقویت فشارگازوجانشین سرپرست نظارت باسابقه کاری حدود ۴۰ سال.
۳-اقای مهندس محمدجهان پناه مهندس مکانیک بازنشسته شرکت گاز باسابقه ۳۰ساله اجرای پروژه های مهندسی .
۴-اقای مهندس حسین سرپاسی مهندس متالورژی بازنشسته شرکت گاز باسابقه ۳۰ساله دربازرسی فنی ایمنی وحفاظت محیط زیست ایستگاه های تقویت فشارگاز وسمت های معاون مهندسی مناطق گاز استانی .
۵-اقای مهندس بابک محمدی مهندس سیویل باسابقه بیش از ۱۵ سال در پروژه های مهندسی.
۶-اقای مهندس فرشادمحمدی مهندس سیویل بابیش از ۱۵سال سابقه اجرایی در پروژه های مهندسی.